Obchodné podmienky | Cannaderm

Login

Register

Login

Register

OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Základné ustanovenia
 2. Predajná cena, platnosť cien
 3. Objednávanie
 4. Spôsob dodania a platobné podmienky
 5. Dodacie podmienky
 6. Odstúpenie od zmluvy
 7. Reklamačný poriadok
 8. Zrušenie objednávky predávajúcim
 9. Alternatívne riešenie sporov
 10. Záverečné ustanovenia

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru.

Predávajúci

Simply You Slovakia s.r.o.

so sídlom Kysucká cesta 3, Žilina 010 01

IČO: 35 851 686

DIČ: 2020202932

IČ DPH: SK2020202932

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom u Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 50288/L

(ďalej len „predávajúci“)

 

Kupujúci

Kupujúci pri otvorení obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu len svoje kontaktné údaje nevyhnutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, prípadne údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch a údaje spojené s registráciou do e-shopu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim vyslovene neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log, či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade samostatnou zmluvou dohodnuté inak.

II. Predajná cena, platnosť cien

Predávajúci  si  vyhradzuje  právo  zmeny  cien  aj  v  priebehu  dňa  bez  predchádzajúceho

upozornenia. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú uvedené v EUR.

III. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamihu objednania. pokiaľ nie je v detaile produktu uvedené inak, platia špeciálne akcie len do vypredania zásob.

Spôsob objednania

 • Prostredníctvom internetového  obchodu  na  adrese  www.cannadermsk.sk  24  hodín denne, 7 dní v týždni

Prijaté objednávky sú záväzné a kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená vo chvíli zobrazenia rekapitulácie na stránke e-shopu alebo odoslania emailu predávajúcim, ktorý bude obsahovať akceptáciu objednávky kupujúceho.

IV. Spôsob dodania a platobné podmienky

Objednaný tovar je zasielaný zásielkovou službou podľa aktuálnej ponuky poskytovateľov zásielkových služieb (prepravcov) alebo Slovenskej pošty. Rovnako spôsob platby je možné zvoliť na základe aktuálnej ponuky predávajúceho. Jednotlivé spôsoby dodania tovaru a platby za tento tovar zvolí kupujúci pri samotnom vykonávaní objednávky výberom z ponúkaných možností pri online nákupe.

Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho. Vlastníctvo k objednanému tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím, zaplatením a pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho.

V. Dodacie podmienky

Tovar je kupujúcemu doručovaný prepravcom podľa ponuky predávajúceho. Objednaný tovar predávajúci zasiela obvykle do dvoch pracovných dní odo dňa prijatia objednávky od kupujúceho. Ak nie je tovar na sklade, objednávku zasiela predávajúci v deň doručenia tovaru na sklad predávajúceho.

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť ochrannej lepiacej pásky, poškodenie prepravného obalu) podľa priloženého dodacieho listu a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné bezodkladne oznámiť emailom na adresu obchod@simply-you.sk, spísať s prepravcom škodový protokol a ten do 24 hodín zaslať emailom predávajúcemu. Ak je kupujúcim prevzatie zásielky potvrdené podpisom v dokladoch prepravcu, na dodatočné nahlásenie neúplnosti alebo poškodenie dodávky nie je žiadny nárok.

Informácie o výške nákladov spojených s balením a dodaním tovaru (poštovné) platí iba pre doručovanie tovaru v rámci Slovenskej republiky. Dodanie tovaru mimo Slovenskú republiku rieši predávajúci s kupujúcim individuálne.

VI. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku”).

Kupujúci má právo po zaplatení a prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou (e-mailom) na e-mail obchod@simply-you.sk s textom „Chcem týmto odstúpiť od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR, číslo [číslo objednávky]  a požadujem vrátenie uhradenej  čiastky za tovar na účet/adresu: (adresa alebo bankové spojenie v závislosti od požiadavky kupujúceho) a ďalej uvedie dátum, meno, priezvisko a adresu kupujúceho.

S odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom a dokladu o zaplatení.

V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje a kupujúci je povinný zaslať (nie na dobierku!), alebo odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) dní od odstúpenia všetok tovar, ktorý od predávajúceho obdržal. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, aj keď tovar nemôže byť vrátený bežnou poštovou cestou. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Predávajúci však nie je povinný vrátiť kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky do okamihu, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch tovaru: (a) upravený podľa želania kupujúceho alebo podľa jeho osoby, (b) tovar podliehajúci skaze, ako aj tovar, ktorý bol nenávratne zmiešaný s iným tovarom po dodaní, (c) tovar, ktorý je predmetom rýchleho zničenia, v uzavretom obale, ktorý kupujúci odstránil z obalu a ktorý z hygienických dôvodov nemožno odvolať.

Kupujúci je voči predávajúcemu zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru vyplývajúceho z manipulácie s tovarom inak ako je potrebné na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkcionalitou tovaru. Preto, ak je vrátený tovar poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný v rozpore s predchádzajúcou vetou, má predávajúci nárok na náhradu škody

spôsobenej kupujúcim. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený odpočítať kupujúcemu tento nárok z kúpnej ceny.

V prípade odstúpenia predávajúci potvrdí jeho prijatie bez zbytočného odkladu a následne sa obráti na kupujúceho e-mailom alebo telefonicky a dohodne sa s kupujúcim na ďalšom postupe.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak je dar kupujúcemu dodaný spolu s tovarom, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak sa použije právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, kupujúci je povinný vrátiť vrátený dar spolu s vráteným tovarom, inak bude kupujúci nespravodlivo obohatený.

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s obhliadkou tovaru.

VII.   Reklamačný poriadok

Predávajúci je voči kupujúcemu, zodpovedný za to, že tovar pri prevzatí nemá žiadne vady. Predovšetkým je predávajúci zodpovedný voči kupujúcemu za to, že v dobe keď kupujúci tovar prezval:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak neexistuje dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy, ktorú vykonáva;
 • tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto typu

obvykle používa;

 • tovar zodpovedá akosti alebo odsúhlasenej vzorke, alebo predlohy, ak sa kvalita alebo

dizajn určili na základe dohodnutej vzorky alebo predlohy;

 • tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti;
 • tovar vyhovuje požadovaným právnym predpisom.

Pokiaľ sa závada prejavila v priebehu 6 mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za chybný už pri prevzatí.

Ustanovenia  uvedené  v prvom  odstavci  IX.  článku  týchto  obchodných  podmienok  sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu kvôli závade.

Kupujúci je oprávnený uplatniť si reklamáciu, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe do 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Pokiaľ je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode pripojenom ku tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, do ktorej je tovar možné použiť, použije sa ustanovenie o záruke za akosť.

Práva  z chybného  plnenia  uplatňuje  kupujúci  u predávajúceho  na  adrese  jeho  prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, poprípade aj v sídle alebo mieste podnikania. Za moment uplatnenia reklamácie sa považuje moment, keď predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar. K reklamácií je nutné predložiť doklad (po  prípade  kópiu)  o dodaní  a zaplatení  tovaru,  ktorého  závady  sú  reklamované.  Pokiaľ kupujúci zistí závady tovaru, musí túto skutočnosť komunikovať predávajúcemu písomne (list

– nie však na dobierku!), e-mailom:  obchod@simply-you.sk), telefonicky alebo osobne, a to bez zbytočného odkladu. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to e-mailom bezprostredne po prijatí reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je vystavený ihneď);  ďalej  potvrdenie  o dátume  a spôsobe  vybavenia  reklamácie,  vrátane  potvrdenia o vykonaných  opravách  a dobe  trvania  reklamácie,  prípadne  odôvodnenie  zamietnutia reklamácie.

Pri oprávnenej reklamácii má kupujúci nárok na náhradu nákladov spojených s reklamáciou v nevyhnutnej výške. U neoprávnených reklamáciách má na isté nárok predávajúci.

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

VIII. Zrušenie objednávky predávajúcim

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, najmä ak už nie je objednaný tovar vyrobený alebo dodaný, alebo sa výrazne zmenila cena dodávateľa tovaru. Ak sa to stane, predávajúci sa okamžite zaväzuje obrátiť sa na kupujúceho e-mailom alebo telefonicky a navrhnúť mu ďalší postup riešenia (výmena objednaného tovaru s inými, zrušenie objednávky atď.).

Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade predávajúci vráti kúpnu cenu kupujúcemu bez zbytočného odkladu, ak tovar už bol tovar zaplatený, predávajúci vráti kúpnu cenu bezhotovostne na účet určený kupujúcim, ak sa nedohodnú inak.

IX. Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na obchod@simply-you.sk. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení  spotrebiteľskej  zmluvy nekoná  v rámci  predmetu  svojej  podnikateľskej  činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom   a predávajúcim,   ktorého   hodnota   presahuje   20   eur,   vyplývajúceho   zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia  sporu  požadovať  úhradu  poplatku  do  výšky 5  eur  s DPH.  Návrh  môžete  podať spôsobom určeným podľa §12 zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na internetovú stránku spoločnosti Youstice: http://youstice.com/sk.

X. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 15. 09. 2017 a rušia všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.